Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Praca w warunkach szczególnych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy jest jednym z warunków uprawniających do nabycia uprawnień emerytalnych z tego tytułu.

Przepisy przewidują wymóg 15-letniego okresu zatrudnienia potwierdzonego świadectwem pracy lub świadectwem wykonywania prac w szczególnych warunkach do nabycia uprawnień emerytalnych.

Wobec zmian ustrojowych po roku 1989 zakłady pracy były często likwidowane a dokumentację po nich przejmowały prywatne archiwa. Coraz częściej media informują o przypadkach, kiedy pracownicy dawnych zakładów pracy nie mogą odzyskać dokumentów, które zostały przekazane prywatnym archiwom. Często okazuje się, że archiwa prywatne po kilku latach działalności kończą faktycznie swój byt pozostawiając przejętą na przechowanie dokumentację bez żadnej opieki. Głównymi poszkodowanymi są w tym przypadku byli pracownicy starający się o emeryturę, którzy nie mogą odzyskać wymaganych dokumentów.

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi przyznania emerytury np. wobec niewykazania 15-letniego okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca w postępowaniu sądowym ma o wiele szersze możliwości udowodnienia spełnienia warunków do uzyskania uprawnień emerytalnych niż w postępowaniu przed ZUS-em. Może skorzystać np. z zeznań świadków lub innych dowodów.

Do uznania pracy w warunkach szczególnych konieczne jest zatrudnienie na stanowiskach pracy wskazanych w rozporządzeniu , które pogrupowane zostały na poszczególne branże gospodarki.

Nasza kancelaria skutecznie pomaga osobom, które wykonywały pracę w warunkach szczególnych, jednak nie posiadają świadectw pracy lub świadectw wykonywania prac w szczególnych warunkach lub świadectwa te nie wskazują na ich zatrudnienie w takich warunkach, w sądowym dochodzeniu swych praw. Zapraszamy do współpracy.